Szanujemy prywatność oraz dokładamy szczególnej dbałości w zakresie ochrony danych osobowych. Z tego powodu każda korespondencja kierowana do nas (także drogą elektroniczną poprzez e-mail) jest przez nas chroniona, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz portal lub kontaktuje się z nami w inny sposób, wiedział, jak chronimy jego prywatność i w jaki sposób może sam ją chronić. Dlatego warto zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Informujemy równocześnie, że zastrzegamy sobie prawo modyfikacji niniejszej Polityki w zależności od zmienianych okoliczności zewnętrznych, stosowanych rozwiązań prawno–organizacyjnych czy też narzędzi IT (w tym zabezpieczenia/cyberbezpieczeństwa).

Jakie pojęcia wielokrotnie znajdziesz w Polityce?

 1. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca portal, lub korzystająca z usług oferowanych w serwisie (np. help desk), jak również osoby uczestniczące w procesie rekrutacji.
 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ADVATECH Sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, KRS: 0000145269).
 2. Administrator prowadzi portal internetowy (Serwis) pod adresem https://www.advatech.pl., a także landing page pod adresem: konferencje.advatech.pl., http://webprotection.advatech.pl. oraz http://azure.advatech.pl. Pamiętaj, że odwiedzając portal, prowadzony przez nas landing page, wysyłając zgłoszenie serwisowe lub formularz rejestracyjny, kierując do nas korespondencję, także korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego portalu internetowego lub prowadzonego przez Administratora landing page. Z pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym portalu lub landing page, Użytkownik może zostać przekierowany do innej strony www, gdzie będzie obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 4. Korzystamy także z mediów społecznościowych (Facebook, Linkedin), gdzie można zaleźć informacje o nas i komunikować się z nami. Jednakże zasady ochrony danych osobowych w tych mediach zostały uregulowane oddzielnie – przez ich właścicieli. Warto zapoznać się z zasadami ochrony danych na tych portalach (Polityki Prywatności, Polityki cookies).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym np. podanie loginu i hasła Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z usługi Helpdesku i Zgłoszenia serwisowego a podanie danych wymaganych na Formularzu Rejestracyjnym (np. na śniadanie technologiczne organizowane przez nas czy też w celu pobrania raportu) oraz nieobowiązkowych danych podczas procesu rekrutacji wymaga udzielenia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Jeśli Użytkowniku odmówisz podania danych lub udzielenia zgody nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie tych usług.
 6. Osoby, które dokonują zgłoszenia serwisowego lub uruchamiają pomoc zdalną (help desk), proszone są o podanie danych niezbędnych do identyfikacji i obsługi konta (login i hasło) nadanych wcześniej, zgodnie z umową serwisową z naszym Klientem.
 7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 8. System Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco – przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 9. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać portal i landing page bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. W związku z prowadzeniem portalu internetowego jak i stron firmowych w mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn) zbieramy, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy oraz niekiedy treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych;
  2. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;
  3. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies.
 2. Dane osobowe zbierane od Użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie/zgłoszenie zainteresowania naszymi usługami lub produktami. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu w celu zgromadzenia potrzebnej informacji.
 3. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez formularz kontaktowy mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych – w tym zakresie będziemy oddzielnie pozyskiwać zgody Użytkowników.
 4. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę (jak i naszych stron w ww. mediach społecznościowych) docierają do nas w postaci statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika – osoby fizycznej. Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.
 5. Dane gromadzone w celach marketingowych służą m.in. późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych oferujących taką możliwość.
 6. Dane osobowe, w związku z procesami rekrutacji są przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Kodeks pracy) lub podawane dobrowolnie przez zainteresowanych pracą u Administratora.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Użytkownika)- w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym przyszłych), zapewnienia uczestnictwa w organizowanych przez Administratora wydarzeniach (np. Śniadaniach Technologicznych, webinarach), przesłania informacji handlowych, marketingowych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia;
 • Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne);
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z naszymi Klientami oraz dla poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez portal; aby tego dokonywać prowadzimy analizę aktywności Użytkowników, ich preferencji, marketingu produktów lub usług własnych a także w przypadku przekazania do nas wypełnionego formularza kontaktowego – przesłanie zapytania przez formularz odczytujemy jako wolę nawiązania z nami współpracy.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora)– w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i realizacji marketingu bezpośredniego;
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być także rejestrowane w logach systemowych – są one zbierane w związku ze świadczeniem usług, wynikających także z zawartych umów z Klientami. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych – na przykład dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju plików zbieranych – cookies dotyczące czasu pokazywania komunikatu przechowywane są przez 1 miesiąc.
 2. Ponadto, w przypadku zatrudnienia, dane przetwarzamy (w tym przechowujemy) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (w tym przez okres świadczenia pracy, przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Dane służące do badania aktywności Użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności naszym Partnerom (np. w przypadku organizacji lub współorganizacji wydarzeń biznesowych przez Administratora), dostawcom i producentom odpowiedzialnym za obsługę/aktualizację/dostawę systemów informatycznych, strony internetowej (np. hostingodawca, producent oprogramowania wykorzystywanego przez Nas do administrowania portalem) i innym podmiotom takim jak firmy świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, dostawcom serwisów rekrutacyjnych.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. W takich przypadkach wskazujemy w specjalnych klauzulach informacyjnych (np. przy okazji pozyskiwania zgód Użytkowników zgłaszających chęć uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Nas) do kogo przekazujemy dane.
 3. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże w szczególnych przypadkach dane te mogą być przekazane poza EOG lecz tylko i wyłącznie do organizacji przestrzegających zasad ochrony danych, wskazanych w PRIVACY SHIELD, uzgodnionych z Komisją Europejską.
 4. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

Polityka Cookies

 1. Witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czasu pokazywania komunikatów na stronie, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. W tym zakresie korzystamy także z Google Search Console. Administrując naszymi stronami wykorzystujemy również oprogramowanie WordPress.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

2)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3)     statystyczne” pliki cookies, umożliwiające właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na ich stronach. Na podstawie informacji o konfiguracji przeglądarki Użytkownika, które stanowią swoisty identyfikator, możliwe jest zapamiętanie kolejności podjętych działań przez odwiedzającego stronę internetową. Dane te są następnie łączone z informacjami o aktywności innych użytkowników i prezentowane nam w postaci wykresów i tabel, których zawartość jest anonimowa.

 1. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka; http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 4. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 5. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, po to by oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie/serwisie. Aby móc ze sobą powiązać działania, które Użytkownicy wykonują w czasie różnych sesji, w pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z naszej witryny, możemy udostępniać partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania przez Użytkownika z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Prawa autorskie

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym jest ADVATECH Sp. z o.o. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w Serwisie. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w Serwisie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia, np. www.advatech.pl
 2. ADVATECH Sp. z o.o. udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  1. kopiowanie,
  2. drukowanie,
  3. powielanie w formie cyfrowej,
  4. zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
  5. cytowanie w pracach własnych.

Dane kontaktowe Administratora

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem mamy taki obowiązek. Jest nim Dariusz Leśniewski. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: iod@advatech.pl; pod numerem telefonu +48 503126275 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 

Wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych powierzonych nam przez Użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Dlatego dbamy o to, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz sprawdzamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

 

Klauzula Informacyjna dla użytkowników Social Media